Algemene gebruiksvoorwaarden

§ 1 Algemeen

1. Het gebruik van de website www.vicampo.be wordt alleen toegestaan op basis van deze gebruiksvoorwaarden. Deze hebben betrekking op alle onderstaand genoemde, kosteloze aanbiedingen in de webwinkel www.vicampo.be (hierna: "platform").

2. De aanbieder van het platform vicampo.be is Vicampo.de GmbH, vertegenwoordigd door de bestuurders Felix Gärtner, Max Gärtner, Daniel Nitz en Dr. Johannes Grote, Taunusstraße 59-61, 55118 Mainz, telefoon: +32 (0) 800 38 295, fax: +49 (0) 6131 - 30 29 399, e-mail: [email protected] (hierna: “Vicampo“).

§ 2 Informatie en inhoud

Gebruikers hebben onder andere de mogelijkheid op het platform:

  • wijnen van opmerkingen te voorzien,
  • beoordelingen te geven,
  • opmerkingen van commentaar te voorzien,
  • een profiel aan te maken,
  • lijsten aan te maken.
Hierna: “inhoud”.

De door de gebruiker op het platform geplaatste inhoud kan door Vicampo gebruikt worden om de beoordeelde wijn in een positief daglicht te stellen.

§ 3 Plichten van Vicampo

1. De gebruiker heeft in principe altijd toegang tot het platform. In piekuren of tijdens onderhoud of systeemstoringen kunnen eventueel (kortdurende) onderbrekingen optreden.

2. Vicampo behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder kennisgeving het gebruik van het platform zoals in § 2 omschreven deels of geheel te staken.

§ 4 Registratie

1. De toegang tot en het gebruik van de beoordelingszone is alleen mogelijk op voorwaarde van de gratis registrering op ons platform. Een wettelijk recht op registratie en gebruik bestaat niet.

2. Om zich te kunnen registreren moet de gebruiker de voor het gebruik noodzakelijke gegevens (zoals voornaam, naam en e-mailadres) opgeven.

3. De gebruiker verplicht zich om uitsluitend waarheidsgetrouwe informatie over zijn persoon te verlenen. Hij mag in het kader van het gebruik van het platform maar één enkel account aanmaken.

4. Wanneer de aanmeldgegevens niet geïdentificeerd kunnen worden, er bij de registratie onjuiste informatie is verstrekt, er vermeend of overduidelijk misbruik van het platform is gemaakt, de werking van het platform beschadigd of geschonden is, of er andere zwaarwegende overtredingen van de gebruiksvoorwaarden zijn begaan, is het Vicampo toegestaan om de gegevens en geplaatste inhoud van deze gebruiker van het platform te verwijderen.

5. De gebruiker garandeert dat de geplaatste inhoud op het platform vrij van rechten van derden is of dat hij de betreffende rechten bezit.

6. De gebruiker kan zijn lidmaatschap van het platform op elk gewenst moment beëindigen. Hij gaat ermee akkoord dat alle belangrijke mededelingen, die het gebruik van het platform betreffen, door Vicampo per e-mail verzonden worden, tenzij een andere vorm wettelijk voorgeschreven is.

§ 5 Gebruik

1. De gebruiker gaat ermee akkoord de in § 2 genoemde functies uitsluitend voor het in deze voorwaarden bepaalde doel te gebruiken. Het is niet toegestaan om het platform voor commerciële doeleinden te gebruiken. Bij onrechtmatig gebruik is het Vicampo toegestaan om de toegang van deze gebruiker permanent te blokkeren en al zijn gegevens en geplaatste inhoud van het platform te verwijderen.

2. De gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud en de juistheid van de door hem geplaatste teksten. Vicampo is niet verplicht om de geplaatste inhoud op volledigheid, juistheid en eventuele aantasting van de rechten van derden te controleren. Het is verboden om onvolledige, foute of misleidende informatie te verstrekken of om acties te ondernemen of te plannen die de veiligheid van het systeem of het netwerk kunnen ondermijnen.

3. Vicampo behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om illegale inhoud te verwijderen. Hiermee worden met name beledigende, racistische, pornografische of andere onzedelijke teksten bedoeld. Het plaatsen van hyperlinks kan ook wettelijk verboden zijn. Niet alleen strafrechtelijke overtredingen, maar ook inbreuk op auteursrechten, handelsmerken en andere merkrechten, persoonlijke rechten en andere rechten van derden moeten door de gebruiker vermeden worden.

4. De gebruiker is na een overtreding ertoe verplicht de betreffende inhoud onmiddellijk te verwijderen, en Vicampo behoudt het recht op de vergoeding van schade door de gebruiker, die is geleden door overtreding van de regels die gelden voor het plaatsen van inhoud.

5. De rechten van de gebruikers zijn op basis van deze bepalingen beperkt tot het plaatsen van beoordelingen, het plaatsen van opmerkingen en het opvragen van de opmerkingen en beoordelingen van andere gebruikers. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden aan de gebruikers geen verdere gebruikersrechten verleend.

§ 6 Beoordelingen en opmerkingen

Bij het plaatsen van beoordelingen en opmerkingen moet de gebruiker de volgende richtlijnen in acht nemen.

1. Objectieve beoordeling: De gebruiker is verplicht om de beoordeling of de opmerking objectief te formuleren, zodat deze voor anderen duidelijk en begrijpelijk is. Beledigende of lasterlijke uitlatingen (zoals racistische, smadelijke, seksistische of vulgaire uitingen) zijn in geen enkele vorm toegestaan en worden door Vicampo onmiddellijk verwijderd en niet gepubliceerd.

2. Inhoud strijdig met de algemene publicatierichtlijnen wordt, zonder opgaaf van reden, niet op het platform gepubliceerd en van de server van VICAMPO verwijderd.

§ 7 Aanpassingen in de algemene gebruiksvoorwaarden

1. VICAMPO behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de algemene gebruiksvoorwaarden te allen tijde aan te passen.

2. De gebruiker wordt bij een wijziging van de gebruiksvoorwaarden onmiddellijk op de hoogte gesteld. Indien de gebruiker niet binnen een termijn van twee weken (beginnend op de dag waarop de wijziging medegedeeld wordt) bezwaar aantekent, gelden de gewijzigde voorwaarden als geaccepteerd.

3. Wanneer de gebruiker niet akkoord gaat, blijven de gebruiksvoorwaarden die golden op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldig. Het is Vicampo in dit geval echter toegestaan om binnen een maand na ontvangst van het bezwaar de overeenkomst op te zeggen.

§ 8 Slotbepalingen

1. Deze gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht.

2. Wanneer één of meerdere bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden ongeldig zijn of hun geldigheid door toekomstige omstandigheden verliezen, blijven alle overige voorwaarden van kracht. Waar de bepalingen ongeldig zijn, gelden de wettelijke voorschriften.


Naar
boven
Uw feedback
Uw browser is verouderd!

Update uw browser om de website correct weer te geven. Actualiseer uw browser.

×